ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych w ramach projektu ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości ? etap I?

I           Nazwa i adres Zamawiającego:

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

 1. Kazimierza Promyka 26

NIP:  6252377641

REGON: 242641616

Telefon: 32 290 12 43

Fax: 32 266 50 62

e-mail:   ckp.bn@interia.pl

Strona internetowa Zamawiającego : http://www.ckp.bedzin.pl/

godz. pracy: od poniedziałku do piątku od 8.00 do 15.00

II          Oznaczenie sprawy:

PCKUiP/0721-04/2016

III         Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia są usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych dla uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno ? Usługowych w Będzinie uczestniczących w projekcie ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości ? etap I? zwanego dalej projektem, realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.
 2. Do przeprowadzenia zaplanowano cztery typy zajęć dydaktycznych:
 3. ?Kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych?- 3 grupy uczniów
 4. 10- osobowych.. Każda grupa ma odbyć zajęcia w wymiarze 41 h dydaktycznych.
 5. ?Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa? ?- 2 grupy uczniów ok. 10-osobowych.

Każda grupa ma odbyć zajęcia w wymiarze 41 h dydaktycznych.

 1. ?Kwalifikacje zawodowe technika informatyka ?- 1 grupa uczniów ok. 10-osobowych.

która ma odbyć zajęcia w wymiarze 41 h dydaktycznych.

 1. Celem zajęć jest przygotowanie uczniów/uczennic do zdania egzaminów zawodowych.
 2. Zajęcia będą prowadzone w roku szkolnym 2016/2017
 3. Jednostkowy czas trwania godziny zajęć dydaktycznych to 45 min.
 4. Zajęcia będą odbywały się na terenie Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie ul. Kazimierza Promyka 26

Zajęcia będą odbywać się w godzinach dostosowanych do wymogów uczestników                      i warunków szkoły.

 1. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części, których szczegółowy opis znajduje się poniżej w tabeli.

 

 

Zadanie (Część) Nazwa zamówienia (części) Łączna liczba godzin
Część 1 Zajęcia: ?Kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych? ? grupa 1 41
Część 2 Zajęcia: ?Kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych? ? grupa 2 41
Część 3 Zajęcia: ?Kwalifikacje zawodowe technika pojazdów samochodowych? ? grupa 3 41
Część 4 Zajęcia: ?Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa? ? grupa 1 41
Część 5 Zajęcia: ?Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa? ? grupa 2 41
Część 6 Zajęcia: ?Kwalifikacje zawodowe technika informatyka ? ? grupa 1 41

 

 1. Wykonawca prowadzący zajęcia dydaktyczne przygotowujące do egzaminów zawodowych jest zobowiązany do:
 2. opracowania programu zajęć, który zostanie skonsultowany z pracodawcą wskazanym przez Zamawiającego ? program powinien być gotowy w terminie do końca grudnia 2016
 3. prowadzenia dokumentacji procesu dydaktycznego, tj. dziennika zajęć
 4. składania semestralnych sprawozdań ze zrealizowanych działań dydaktycznych
 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, terminowo, profesjonalnie.
 6. Wykonawca zezwoli osobom upoważnionym przez Zamawiającego na udział w zajęciach          w każdym czasie, w celu przeprowadzenia ewaluacji realizacji projektu.
 7. Zamawiający nie pokrywa kosztów dojazdu Wykonawcy do miejsca prowadzenia zajęć.
 8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia zajęć zgodnie z kwartalnym harmonogramem form wsparcia.
 9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odwołania lub przesunięcia zajęć w określonych dniach na inny termin, za trzydniowym uprzedzeniem Wykonawcy w formie pisemnej, faksem lub za pomocą poczty elektronicznej.
 10. W przypadku odwołania zajęć suma jednostek lekcyjnych nie ulegnie zmniejszeniu, a Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu.
 11. Oferty częściowe. Każdy wykonawca może złożyć oferty na dowolną ilość części przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że może złożyć tylko jedną ofertę dla  danej  części. Złożenie większej liczby ofert na daną  część spowoduje odrzucenie  wszystkich  ofert złożonych przez danego wykonawcę.

Na każdą część zamówienia należy złożyć oddzielny druk oferty o treści ZAŁACZNIKA NR 1

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu.
 3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca skierował do realizacji zamówienia publicznego po 1

osobie w każdej części zamówienia, która spełnia co najmniej wymagania  do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów zawodowych określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (z późn. zmianami). Wykształcenie wykonawcy musi być zgodne z rodzajem zajęć, w ramach których składana jest oferta.

 

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

 

 1. Do oferty Wykonawca winien załączyć aktualne na dzień składania ofert:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁĄCZNIKA NR 2  (oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, Wykonawca przedkłada również w odniesieniu do: każdego z wykonawców ? w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie; do każdego podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca)
  • Dokumenty dotyczące należenia do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z art. 26 ust.2d ustawy Pzp Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej  ? wg ZAŁĄCZNIKA NR 4 do zapytania ofertowego
  • Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 5
 1. Inne dokumenty niewymienione w pkt. 1,2 i 3, jeżeli dotyczy:
 • dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika w przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie ? oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 • dowód/dowody wskazujący/-e, że zdolności lub sytuacja podmiotu trzeciego, na które powołuje się wykonawca zostaną mu udostępnione, np. pisemnego zobowiązania podmiotu,
 • odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
  w celu ustalenia osoby/osób właściwych do reprezentowania wykonawcy

  1. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

Wszelkie oświadczenia, wnioski i  zawiadomienia  Zamawiający  i  Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

VII.  Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VIII.  Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 1. Opis sposobu przygotowania oferty
 1. Oferta powinna być sporządzona czytelnie, na formularzu oferty o treści ZAŁĄCZNIKA NR 1.
  Na każdą część zamówienia należy złożyć oddzielny druk oferty o treści ZAŁACZNIKA NR 1.
 2. Wraz z ofertą należy złożyć:
 3. pełnomocnictwa do działania w imieniu Wykonawcy, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa ? oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza,
 4. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia o treści ZAŁACZNIKA NR 2, które składa również każdy z wykonawców ? w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i każdy z podwykonawców,
 5. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o treści ZAŁACZNIKA NR 2, które składa również każdy z wykonawców ? w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i każdy z podwykonawców
 6. w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia ustanowienie  pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 7. Informację, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, którego dostawa będzie prowadzić do jego powstania oraz wskazując wartość bez kwoty podatku,
 8. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców,
 9. Oferta musi być sporządzona pisemnie w języku polskim. Wszelkie dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski,
 10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 11. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt. Wszelkie inne koszty związane z uczestnictwem wykonawcy w niniejszym postępowaniu, aż do podpisania umowy, ponosi wyłącznie wykonawca,
 12. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej zapoznanie się
  z  jej treścią przed terminem otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć opisem:

„Oferta w postępowaniu pod nazwą:

Usługi edukacyjne obejmujące przeprowadzenie zajęć dydaktycznych przygotowujących do egzaminów zawodowych w ramach projektu ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości ? etap I?

 1. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
 2. Oferty należy składać do dnia 8 grudnia 2016 r. do godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, adres: Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie, ul. Kazimierza Promyka 26, sekretariat
 3. Dla ofert przesyłanych pocztą, przez posłańca lub złożonych osobiście liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 8 grudnia 2016 r. o godz. 10:30. Miejsce otwarcia: Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie. ul. Kazimierza Promyka 26.
 5. Opis sposobu obliczania ceny
 6. Oferowaną cenę należy podać w PLN w formularzu oferty – ZAŁĄCZNIK NR 1 do zapytania ofertowego.
 7. Cenę należy podać dla każdej części zamówienia oddzielnie.
 8. Podana cena  ofertowa  musi  zawierać  wszystkie  koszty  związane  z  realizacją zamówienia,  wynikające  z  opisu  przedmiotu zamówienia  wraz  z  dojazdem do  miejsca świadczenia usługi, innymi narzutami wynagrodzeń. Cena ta będzie stała i nie może się zmieniać a Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów związanych z realizacją zamówienia.
 9. Cena oferty podana przez Wykonawcę zawiera w sobie wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, tzn. w przypadku osób fizycznych: kwotę brutto wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy tj. składkami społecznymi (Funduszem emerytalnym, funduszem rentowym i funduszem wypadkowym), oraz Funduszem Pracy. W przypadku firm: koszt brutto (wraz z podatkiem VAT).
 10. Cena określona przez wykonawcę w ofercie nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem postanowień umownych.
 11. Jeżeli Wykonawca składa ofertę, której wybór prowadziłby do powstania
  u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej
  w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie
  z tymi przepisami.
 12. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą dokonywane wyłącznie
  w walucie PLN.
 • Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
 1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
Nazwa kryterium waga (znaczenie)% sposób liczenia wg wzoru

 

cena Wa=60,00 Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę w ZAŁACZNIKU NR 1

Punktacja zostanie obliczona według następującego wzoru:

 

Ca=((Cmin/Cof)xWa)x100 pkt

Gdzie:

Cmin – najniższa cena

Cof – cena badanej oferty

Ca – liczba punktów w kryterium cena

Wa – waga w ocenianym kryterium

doświadczenie Wb=40,00 Oferty oceniane będą na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawców w ZAŁĄCZNIKU NR 1 w następujący sposób:

Osoba skierowana do realizacji zamówienia:

a)     posiada co najmniej 12 miesięczne doświadczenie – w okresie od 01 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. tj. co najmniej 1 roku szkolnego w sposób ciągły – w prowadzeniu zajęć dydaktycznych zawodowych dla uczniów technikum  50 pkt

b)     posiada 24 miesięczne doświadczenie – w okresie od 01 września 2014 r. do 31 sierpnia 2016 r. , tj. co najmniej 1 roku szkolnego w sposób ciągły – w prowadzeniu zajęć dydaktycznych zawodowych dla uczniów technikum  ? 100 pkt

Ilość otrzymanych w kryterium II punktów zostanie pomnożona przez wagę ?tj. 40%

 

 1. Otrzymane w poszczególnych kryteriach oceny ofert punkty, po zsumowaniu będą stanowiły ocenę oferty.
 2. Zamawiający udzieli zamówienia na daną część temu Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów łącznie w oparciu o powyższe kryteria oceny ofert
 3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert otrzyma taką samą punktację, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie przez siebie określonym ofert dodatkowych.
 4. UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w ofercie należy podać w zaokrągleniu do pełnych groszy (do dwóch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadą „końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza”.
 • Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
 1. Z wykonawcą, którego oferta będzie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – ZAŁĄCZNIK NR 3
 2. Wykonawca przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany do przedłożenia dokumentów poświadczających wykształcenie oraz doświadczenie osoby wykazanej w załączniku nr 5.
 3. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej zobowiązani będą na wezwanie Zamawiającego do złożenia w siedzibie Zamawiającego – nie później niż dzień przed terminem podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego – umowy o współpracy podmiotów działających wspólnie.
 4. W przypadku wyboru tego samego Wykonawcy na więcej niż jedną część zamówienia, Zamawiający przewiduje (dopuszcza możliwość) podpisanie jednej umowy, obejmującej te części zamówienia, dostosowując odpowiednio zapisy umowy.
 5. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba,
  że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

XIV.     Informacje dodatkowe

 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający przewiduje powierzenia całości lub części zadania podwykonawcom.

Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi w ofercie wskazać, jaką część zamówienia wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wskazać w Formularzu ?nie dotyczy?. Za działania podwykonawców Wykonawca odpowiada jak za swoje własne. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt Formularza nie wypełniony, Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawców.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień dodatkowych.
 2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (zwrotu ofert).
 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 4. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.
 5. Całość postępowania prowadzona jest w języku polskim.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub nierozstrzygnięcia postepowania.
 7. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.
 8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.
 9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.
 10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść zapytania ofertowego.
 11. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano zapytanie ofertowe oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego.

XVI.     Termin związania ofertą.

 1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

XVII.    Wykluczenia

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
  w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

 

 Załączniki do zapytania ofertowego, stanowiące integralną jej  część:

 

 1. Wzór formularza ofertowego – Załącznik Nr 1 zalacznik-nr-1_oferta
 2. Wzór oświadczenia – Załącznik Nr 2 zalacznik-nr-2-oswiadczenie
 3. Projekt umowy – Załącznik Nr 3 zalacznik_nr_3_umowa
 4. Przynależność do grupy kapitałowej ? Załącznik nr 4 zalacznik-nr-4-_grupa-kapitalowa
 5. Wykaz osób – Załącznik Nr 5 zalacznik_nr_5_wykaz_osob

 

Będzin                               30.11.2016

????????, dnia ??????????? r.