ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

Znak  sprawy PCKUiP/0721-04                                                                 Będzin, dn.05.06.2017

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Będzinie

 w związku z realizacją projektu

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap i”

realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jednodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestniczących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

  1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :
  2. Oferowana cena musi zawierać całkowity koszt wyjazdu, w tym: koszty przejazdu autokarem o aktualnych badaniach technicznych, koszty parkingów, ubezpieczenie oraz wyżywienie uczestników Poprzez wyżywienie Zamawiający rozumie obiad składający się z drugiego dania z deserem.
  3. Szczegółowy harmonogram wyjazdów prezentuje tabela poniżej
  4. Cenę należy podać w przeliczeniu na jednego ucznia, a następnie podać cenę łączną usługi.
Miejsce wyjazdu Liczba uczestników/ek Zaplanowana data wyjazdu
Wyjazd nr 1 MAPEI

Ul. Gustawa Eiffel’a 14,

44-109 Gliwice

30 13.06.2017r.

 

  1. Ofertę cenową należy przesłać w terminie do dnia 12 czerwca 2017 do godziny 12.00

na adres: ckp.bn@interia.pl

 

Oferta – zapytanie_wycieczki

Załącznik nr 1 – zapytanie_wycieczki