ZAPYTANIE OFERTOWE

Znak  sprawy PCKUiP/0721-04                                                                 Będzin, dn.25.05.2017

 

 

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Praktycznego i Zawodowego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap i”

realizowanego przez Zamawiającego w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Organizacja jedniodniowych wyjazdów zawodopoznawczych dla uczniów i uczennic uczestnizcących w projekcie „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I”

  1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje :
  2. Oferowana cena musi zawierać całkowity koszt wyjazdu, w tym: koszty przejazdu autokarem o aktualnych badaniach technicznych, koszty parkingów, ubezpieczenie oraz wyżywienie uczestników Poprzez wyżywienie Zamawiający rozumie obiad składający się z drugiego dania z deserem.
  3. Szczegółowy harmonogram wyjazdów prezentuje tabela poniżej

Cenę należy podać w przeliczeniu na jednego ucznia, a następnie podać cenę łączną  usługi.

 

Załącznik nr 1 – Oferta

Załącznik nr 2 – zapytanie_wycieczki