W ramach wyboru oferty na przeprowadzenie konsultacji indywidualnych w zakresie doradztwa zawodowego dla 47 uczniów i uczennic Zespołu Szkół Techniczno ? Usługowych w Będzinie uczestniczących w projekcie Zagłębiowskie kroki ku przyszłości ? etap I? w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 ? 2020 otrzymano cztery oferty spełniające wymogi określone
w zapytaniu ofertowym.

Po dokonaniu oceny zostały wybranie oferty złożone przez:

  1. Ewelina Grad

  2. Jolanta Rogulska-Panczykowska

Pozostałe oferty zostały odrzucone z uwagi na fakt, że zamawiający przeznaczył na przeprowadzenia konsultacji indywidualnych w zakresie doradztwa zawodowego kwotę niższą od zaoferowanej.

 

Pełna treść ogłoszenia – inf-o-wyborze-ofert