REGULAMIN REKRUTACJI

Regulamin opracowano na potrzeby projektu ?Zagłębiowskie kroki ku przyszłości? realizowanego w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy ? kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany jest w okresie od 01.09.2016r. do 31.12.2018r. przez Starostwo Powiatowe w Będzinie. Bezpośrednim Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie z siedzibą przy ul. Promyka 26 w Będzinie.

1. Rekrutacja będzie odbywała się według następujących kryteriów:

a. Uczęszczanie do I, II, III, IV klasy Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Techniczno ? Usługowych w Będzinie w zawodach: technik pojazdów samochodowych, technik elektronik, technik budownictwa, technik informatyk

b. Złożenie deklaracji uczestnictwa zawierającej formularz zgłoszeniowy (o treści załącznika nr 1)

c. Złożenie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o treści załącznika nr 2)

d. Powierzenie Realizatorowi danych osobowych (o treści załącznika nr 3)

e. Opinia nauczyciela zawodu o zasadności zaplanowanej dla ucznia/uczennicy ścieżki wsparcia w tym opis postawy edukacyjno ? wychowawczej, opis jego/jej motywacji (o treści załącznika nr 4)

f. Wymóg pełnoletności dla kursów obwarowanych takim kryterium

g. Pozytywna opinia lekarska dla kursów obwarowanych takim wymogiem h. Złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych i. Kolejność zgłoszeń(w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna)

2. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017

a. Akcja informacyjno ? promocyjna: od września 2016 r. przez cały czas trwania projektu

b. Wydanie Zarządzenia Dyrektora Centrum powołującego Komisję Rekrutacyjną ? do 17.10.2016r.

c. Opublikowanie na stronie internetowej ZST-U i PCKUiP zasad i dokumentów rekrutacyjnych ? do 24.10.2016r.

d. Początek rekrutacji ? 24.10.2016r.

e. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych ? do 04.11.2016r.

f. Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego, wydanie decyzji rekrutacyjnej i opublikowanie ostatecznej listy uczestników i uczestniczek projektu ? do 08.11.2017r.

2. Harmonogram rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018

a. Akcja informacyjno ? promocyjna: od września 2017 r. przez cały czas trwania projektu

b. Wydanie Zarządzenia Dyrektora Centrum powołującego Komisję Rekrutacyjną ? do 7.09.2017r.

c. Opublikowanie na stronie internetowej ZST-U i PCKUiP zasad i dokumentów rekrutacyjnych ? do 7.09.2017.

d. Początek rekrutacji ? 7.09.2017r.

e. Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych ? do 17.09.2017r. Sporządzenie protokołu rekrutacyjnego, wydanie decyzji rekrutacyjnej i opublikowanie ostatecznej listy uczestników i uczestniczek projektu ? do 20.09.2017r.

3. Schemat rekrutacyjny

a. uczeń/uczennica składa w sekretariacie siedziby PCKUiP w Będzinie przy ul. Promyka 26 lub w sekretariacie CKP mieszczącym się w budynku przy ul. Krasickiego 17 wypełnione i podpisane dokumenty:

  • deklaracje uczestnictwa zawierającą formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
  • oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
  • Zestaw danych osobowych (załącznik nr 3)

b. na podstawie wpływających formularzy Komisja Rekrutacyjna zbiera opinie, o której mowa w pkt. 1f, (załączniki nr 4)

c. na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz uzyskanych opinii Komisja Rekrutacyjna tworzy listę uczestników i uczestniczek w podziale na poszczególne typy form wsparcia zgodnie z kierunkiem kształcenia.

4. RODZAJE ZAJĘĆ I KURSÓW PODLEGAJĄCE REKRUTACJI

4.1. Zajęcia przygotowujące do egzaminów zawodowych:

a. ?Kwalifikacje zawodowe technika mechanika pojazdów samochodowych? (3 grupy w r.szk. 2016/2017 + 2 grupy w r.szk.2017/2018. Kurs będzie realizowany w wymiarze 41h.

b. ?Kwalifikacje zawodowe technika elektronika?(2 grupa w r.szk.2016/2017 + 1 grupa r.szk. 2017/2018. Kurs będzie realizowany w wymiarze 41h.

c. ?Kwalifikacje zawodowe technika budownictwa? (3 grupy w r.szk.2016/2017 + 2 grupy r.szk. 2017/2018. Kurs będzie realizowany w wymiarze 41h.

d. ?Kwalifikacje zawodowe technika informatyka (3 grupy w r.szk.2016/2017 + 2 grupy w r.szk. 2017/2018. Kurs będzie realizowany w wymiarze 41h.

4.2. Rodzaje zaplanowanych kursów:

4.2.1. dla technika pojazdów samochodowych:

a) Kurs spawania metodą MAG 135 i TIG 141 dla łącznie 20 osób (2 grupy). Celem szkolenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania spawania metodą MAG (135) i TIG (141) blach i rur ze stali ferrytycznych spoinami pachwinowymi. Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym, na podstawie którego absolwenci otrzymują świadectwo operatora urządzeń spawalniczych według normy PN – EN ISO 14732. Kurs obejmuje 250h (łącznie na obie metody spawalnicze). Wymagane 18 lat i badania lekarskie.

b) Kurs budowy i diagnostyki układu CommonRail dla łącznie 36 osób (4 grupy). Kurs zakłada: omówienie układu sterowania silnikiem Bosch/Siemens; ukazanie najczęstszych usterek oraz sposobów ich diagnostyki w układach paliwowych z pompami CP1K, CP1S, CP1H, CP3, CP4, PCR2.3, DELPHI DFP1; przedstawienie procedur odpowietrzania obwodu niskiego i wysokiego ciśnienia; diagnostykę elektrohydrauliczną układów paliwowych, kontrolę szczelności i wydajności pomp wysokiego ciśnienia; omówienie budowy i diagnostyki stanu technicznego wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych Bosch oraz Continental (Siemens), analizę zagadnień związanych z eksploatacją i naprawą samochodów wyposażonych w system oczyszczania spalin DPF/FAP i SCR. Kurs kończy się egzaminem i wręczeniem dyplomów potwierdzających zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności. Czas trwania kursu: 30h.

c) Kurs prawa jazdy kat. B – dla 32 uczestników/czek. Kurs będzie się składał z 30h szkolenia teoretycznego oraz 30h szkolenia praktycznego. Kurs zakończy się egzaminem państwowym.

UWAGA: o rekrutacji zadecyduje frekwencja na zajęciach oraz poziom zmotywowania U/U do pracy na zajęciach określony na podstawie opinii nauczyciela zawodu). Wymagane 18 lat i badania lekarskie.

4.2.2. dla technika elektronika:

a) Kurs programowania sterowników PLC dla łącznie 24 osób (2 grupy)Kurs będzie liczył 38h. Kurs jest przeznaczony dla elektroników. Kursanci zapoznają się z budową i funkcjonowaniem najbardziej obecnie popularnych sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC i/lub LOGO. W trakcie kursu zostają ukazane podstawowe funkcje programowania, podstaw konfiguracji, obsługi oraz diagnostyki sterowników SIEMENS. Zapoznanie uczestników z programowaniem w języku LAD, FBD oraz STL. Kurs zakończony jest certyfikatem potwierdzającym ukończenie kursu i gwarantujący zdobyte umiejętności.

b) Kurs eksploatacji i konserwacji elektronicznej aparatury medycznej dla 16 osób (2 grupy). Kurs będzie liczył 40h – jest to szkolenie wysoce specjalistyczne. Uczeń w jego trakcie jest przygotowany do instalowania i uruchamiania elektronicznej aparatury medycznej, współdziałania w zespołach diagnostyczno-terapeutycznych w czasie badań i zabiegów, nadzorowania i kontrolowania pracy sprzętu i elektronicznej aparatury medycznej, posługiwania się dokumentacją techniczną i serwisową, oceniania stanu technicznego i naprawiania elektronicznej aparatury medycznej.

4.2.3. dla technika budownictwa:

a) Kurs usuwania wyrobów zawierających azbest dla łącznie 25 osób (3 grupy)Kurs będzie liczył 15h. Osoba, po ukończeniu szkolenia otrzyma dodatkowe uprawnienia do wykonywania prac takich jak: usuwanie pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowych, prace wyburzeniowe i rozbiórkowe obiektów zawierających azbest oraz wszystkie inne pracę z zakresu użytkowania i usuwania azbestu

b) Kurs dla montażystów izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków dla 25 osób (3 grupy). Kurs będzie liczył 60h. Celem kursu jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy na temat zasad ocieplania budynków i wymagań prawnych oraz doskonalenie praktycznych umiejętności wykonywania robót ociepleniowych. Uczniowie zapoznają się z zagadnieniami teoretycznymi, takimi jak certyfikacja i typologia wyrobów ETICS oraz metody wykonania i konserwacji elewacji. Pod kierunkiem doświadczonych instruktorów kursanci będą samodzielnie instalować fragmenty ocieplenia. Wymagane badania wysokościowe.

4.2.4. dla technika informatyka:

a) Kurs programowania dla łącznie 35 osób (3 grupy)Kurs będzie liczył 70h. Kurs programowania przygotuje uczniów do biegłego tworzenia stron internetowych. Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Na kursie uczeń nauczy się praktycznych i teoretycznych aspektów programowania. Zakres szkolenia zawiera: język HTML5 + CSS3, zasady programowania w języku PHP, wykorzystanie baz danych MySQL, budowa zapytań SQL, wprowadzenie do szablonów SMARTY oraz wykorzystanie skryptów JavaScript.

b) Kurs systemów informatyki medycznej dla łącznie 10 osób (1 grupa)Kurs będzie liczył 70h. Kurs porusza zagadnienia dotyczące zastosowania techniki komputerowej w medycynie w celu gromadzenia danych z obserwacji klinicznych oraz naukowych eksperymentów biomedycznych, a także przetwarzania ich w taki sposób, aby wynik procesu leczenia był jak najbardziej skuteczny. Przedstawione zostaną, informacje dotyczące systemów wspomagania pracy lekarzy.

4.3 Staż zawodowy

a) zorganizowane zostaną staże zawodowe dla 88 uczniów/c w wymiarze 150h. W roku szkolnym 2016/17 przewiduje się, że stażami objętych zostanie 52 uczniów (13 grup) a w roku 2017/18 kolejnych 36 uczniów (9 grup). Łącznie na staż zostanie skierowanych 88 uczniów. Staże będą realizowane u pracodawców, których działalność gospodarcza jest zgodna z kierunkiem kształcenia zawodowego stażystów, a jednocześnie u takich pracodawców, którzy będą posiadali zasoby techniczne i osobowe do zrealizowania stażu na wysokim poziomie. W ramach projektu dla stażysty zostaną zakupione: odzieży robocza/buty/kaski i inne wskazane przez pracodawcę zgodnie z przepisami BHP. Projekt obejmuje również zakup biletów miesięcznych autobusowo – tramwajowych dla stażystów upoważniających do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch i więcej miast (gmin). Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymują stypendium. Stypendium będzie wypłacane w kwocie 1480 zł za przepracowane 150 godzin.

UWAGA: o rekrutacji na staż zawodowy zadecyduje frekwencja na zajęciach oraz poziom zmotywowania U/U do pracy na zajęciach określony na podstawie opinii nauczyciela zawodu).

4.4 Zajęcia doradztwa edukacyjno ? zawodowego

a) 159 uczniów/uczennic uczestniczących w formach wymienionych w pkt. 4 odbędzie konsultacje indywidualne w zakresie doradztwa zawodowego w wymiarze 6 godzin indywidualnych konsultacji. Doradztwo zawodowe zostanie poszerzone o wizyty zawodopoznawcze – dla zawodów:

  • technik pojazdów samochodowych (45 osób) ? Zakłady Opel w Gliwicach.
  • dla techników budownictwa (45 osób) ? fabryka MAPEI w Gliwicach.
  • dla zawodu technik elektronik (24 osoby) ? Zakłady OSPEL S.A. w Pilicy.