Informacje o projekcie

Projekt ?Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER). Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji realizując projekt ze środków PO WER dofinansowała projekt ?Praktyk na praktykach? (nr 2016-1-PL 01-KA102-023984), który przeszedł pozytywnie procedurę selekcji: ocenę formalną i merytoryczną w programie Erasmus+ Kształcenie i Szkolenia Zawodowe, Akcja 1 ?Mobilność edukacyjna? w konkursie w latach 2015 i 2016, ale nie został zaakceptowany do realizacji ze względu na wyczerpanie środków finansowych na ten cel i znalazł się na liście rezerwowej.

?Praktyk na praktykach? będzie realizowany od 01.09.2016 do 30.06.2018 i będzie składał się z działań przygotowawczych, mobilności ? wyjazdu na staże zawodowe u pracodawców europejskich, uczestnictwa w zajęciach edukacyjno ? zawodowych oraz działań upowszechniających efekty projektu.

Uczestnikami projektu będą nauczyciele przedmiotów zawodowych i praktycznej nauki zawodu, którzy odbędą czternastodniowe staże u pracodawców i poznają specyfikę kształcenia zawodowego w wybranych krajach europejskich.

Zaplanowano wyjazd trzydziestu nauczycieli w sześciu grupach do trzech krajów europejskich: Włoch, Zjednoczonego Królestwa oraz Hiszpanii.

Partnerzy PCKUiP: Sistema Turismo, Training Vision oraz Tribeka Training nie zostali wybrani przypadkowo, są to firmy, które od lat zajmują się organizacją programów szkolenia zawodowego i mają duże doświadczenie w znajdowaniu odpowiednich instytucji goszczących. Z dwoma z nich już wcześniej współpracowaliśmy przy organizacji staży dla uczniów.