REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI  W PROJEKCIE

„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II”

 1. OPIS OGÓLNY PROJEKTU.

Projekt pn. „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Podziałania 11.2.1. „Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

TERMIN REALIZACJI: 2019-02-01 – 2020-09-30

UCZESTNICY:  Grupa docelowa to 23 uczniów/uczennic technikum oraz 30 zasadniczej szkoły zawodowej/szkoły branżowej I stopnia w ZSTU w Będzinie, dla których praktyczna nauka zawodu odbywa się w PCKUiP w Będzinie. Łącznie grupa docelowa to 53 osoby. Uczestnikami projektu będą uczniowie/ce kształcący się w zawodach: technik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych.

ZAPLANOWANE FORMY WSPARCIA W PROJEKCIE według potrzeb i chęci uczenia:

 1. Indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w wymiarze 6h
 2. Staże zawodowe dla Uczniów w wymiarze 150h
  1. realizowane w okresie letnim (lipiec, sierpień 2019 oraz 2020)
 3. Specjalistyczne szkolenia kwalifikacyjne: 
 4. Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 dla łącznie 33 osób ( 5 grup)
 5. Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla łącznie 23 osób (3 grupy)
 6. kurs prawa jazdy kat. B. Kurs ten obejmie w sumie 14 osoby podzielonych na 2 grupy.
 1. ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU.
 1. Rekrutacja będzie się odbywała według następujących kryteriów:
 1. Uczęszczanie do  Technikum lub Branżowej Szkoły I stopnia lub Zasadniczej Szkoły zawodowej  Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie w zawodach: technik pojazdów samochodowych/mechanik pojazdów samochodowych.
  1. Złożenie deklaracji uczestnictwa zawierającej formularz zgłoszeniowy (o treści załącznika nr 1).
  1. Złożenie oświadczenia zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych (o treści załącznika nr 2).
  1. Powierzenie Realizatorowi danych osobowych (o treści załącznika nr 3).
  1. Pozytywna opinia nauczyciela zawodu o zasadności zaplanowanej dla ucznia/uczennicy ścieżki wsparcia wraz z opisem jego motywacji (o treści załącznika nr 4).
  1. Wymóg pełnoletności dla kursów obwarowanych takim kryterium.
  1. Pozytywna opinia lekarska dla kursów obwarowanych takim wymogiem.
  1. Złożenie w wyznaczonym czasie kompletu dokumentów rekrutacyjnych.
  1. Kolejność zgłoszeń.
  1. W sytuacji większej liczby chętnych niż miejsc w projekcie tworzy się listę rezerwową.

w przypadku uczniów/uczennic niepełnoletnich dokumenty muszą zostać podpisane przez rodzica lub prawnego opiekuna

 1. Harmonogram rekrutacji

Rekrutacja będzie prowadzona w 2 turach:

I tura:

 • Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 01.02.2019 – 08.02.2019
 • Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 12.02.2019
 • Nabór uzupełniający: 25-28.02.2019 (tylko w przypadku nieskompletowania pełnej liczby uczestników w czerwcowym naborze);
 • Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: 1.03.2019

II tura:

 • Przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych: 02.09.20113.09.2019
 • Ogłoszenie listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 17.09.2019
 • Nabór uzupełniający: 17-20.09.2019 (tylko w przypadku nieskompletowania pełnej liczby uczestników w czerwcowym naborze)
 • Ogłoszenie zaktualizowanej listy podstawowej i rezerwowej do projektu: do 23.09.2019
 1. Schemat rekrutacyjny
 2. uczeń/uczennica składa w sekretariacie PCKUiP w Będzinie wypełnione i podpisane dokumenty:
  1. zawierającą formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1)
  1. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
  1. Zestaw danych osobowych (załącznik nr 3)
 • na podstawie wpływających formularzy Komisja Rekrutacyjna zbiera opinie (załączniki nr 4)
 • na podstawie formularzy zgłoszeniowych oraz uzyskanych opinii Komisja Rekrutacyjna tworzy listę uczestników i uczestniczek w podziale na poszczególne typy form wsparcia zgodnie z kierunkiem kształcenia deklaracje uczestnictwa.
  • Obowiązki ucznia/uczennicy będących uczestnikami projektu:
   • systematyczne uczestnictwo w zajęciach,
   • usprawiedliwianie nieobecności, które będą uwzględniane jedynie w sytuacji choroby lub zdarzeń losowych.
 1. Wszystkie zaplanowane dla uczniów i uczennic  formy wsparcia są dla nich nieodpłatne.Zasady udziału w stażach zawodowych reguluje „Regulamin staży zawodowych

Do pobrania: