Powiatowe Centrum Kształcenia
Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

zaprasza pracodawców

do składania wniosków o organizację stażu zawodowego realizowanego w ramach projektu
„Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap II”

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 2020,
Priorytet XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego,
Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania:
11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT


Więcej informacji w sekretariacie PCKUiP ul. Promyka 26, 42-500 Będzin
lub pod nr telefonu: 32 290 12 43