Od 1.02.2019 r. do 30.09.2020. r. realizowany jest projekt „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości- etap II”, który jest częścią projektu „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości- etap I” .

PROJEKT „Zagłębiowskie kroki ku przyszłości-etap II” realizowany  w ramach Działania: 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania:11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.02.2019r. do 30.09.2020 r. przez Starostwo Powiatowe w Będzinie.

Bezpośrednim Realizatorem projektu jest Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie z siedzibą przy ul. Promyka 26 w Będzinie.

Projekt realizowany jest na rzecz uczniów z klas: technik pojazdów samochodowych oraz  mechanik pojazdów samochodowych Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Będzinie.

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Utworzenie i funkcjonowanie „Forum na rzecz edukacji zawodowej”- inicjatywny zrzeszającej pracodawców, instytucje rynku pracy, Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie, nauczycieli zawodu oraz egzaminatorów OKE. W ramach projektu działania te będą kontynuowane, tak by znacząco zwiększyć liczbę podmiotów współdziałających ze szkołą na rzecz podniesienia efektywności edukacji zawodowej w PCKUiP.  Forum będzie działało przez cały okres trwania projektu w następujących obszarach tematycznych:

– efektywna organizacja staży i praktyk zawodowych, w tym określenie wzajemnych oczekiwań na linii szkoła pracodawca

– realizacja zasady równości szans kobiet i mężczyzn w procesie edukacji zawodowej oraz na rynku pracy. Podczas spotkań będą poruszane zagadnienia związane z dyskryminacją bezpośrednią i pośrednią kobiet na rynku pracy, dyskryminacją wielokrotną oraz ze stereotypami dotyczącymi roli kobiet i mężczyzn w sferze zawodowej i rodzinnej.

2.  Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów (zadania podzielone na część A, B i C):

Część A- Uczestnicy projektu zostaną objęci  doradztwem edukacyjno-zawodowym, w ramach którego zostanie zaplanowana indywidualna ścieżka wsparcia w realizowana w ścisłej współpracy z pracodawcami. Na podstawie protokołu rekrutacyjnego zostanie wydana decyzja rekrutacyjna zawierająca schemat ścieżki wsparcia dla każdego uczestnika/ki projektu  wyglądający następująco:

Spośród 30 Uczestników projektu : 15 Uczniów technikum oraz 15 Uczniów szkoły zsz/branżowej będzie uczestniczyło:

a) w jednym lub dwóch kursach dających dodatkowe uprawnienia lub umiejętności zwiększające szanse na zatrudnienie opisanych w zadaniu 3 (wybór będzie dokonywany przez

ucznia w konsultacji z doradcą zawodowym)

b) w indywidualnym doradztwie zawodowym

Dodatkowo 56% (30 osób) spośród wszystkich U/U projektu skorzysta ze staży i praktyk zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami.

Część B- zrealizowane zostaną indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym.

Każdy z 30 Uczestników projektu  odbędzie konsultacyjne z doradcą zawodowym w łącznym wymiarze 6h. Będą one miały na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia zgodnie z jego kompetencjami. Efektem tych spotkań będzie Indywidualny Plan Działania.

Część C-w ramach konstruowania przez uczniów własnej ścieżki rozwoju zawodowego zorganizowane zostaną wyjazdy studyjne do wiodących w danych branżach przedsiębiorstw.

Będą to Fiat w Tychach, bądź zakład Toyoty. Celem tego działania jest pokazane uczniom jak wygląda praca w wybranym przez nich zawodzie na znacznie wcześniejszym etapie niż praktyka zawodowa.

3. Zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy

Część A –Zgodnie z zaplanowaną ścieżką wsparcia każdy uczeń/ca będzie mógł skorzystać maksymalnie z dwóch kursów spośród:

– Spawanie metodą MAG 135 i TIG 141 dla łącznie 33 osób ( 5 grup)

– Kurs kierowcy wózka jezdniowego z napędem silnikowym dla łącznie 23 osób (3 grupy)

Ponadto dla 14 uczestników przeprowadzony zostanie kurs prawa jazdy kat. B. Kurs zakończy się egzaminem państwowym.

4. Organizacja staży i praktyk zawodowych dla uczniów

Staże i praktyki zawodowe obejmują realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z pracodawcami wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego i praktycznego przewidzianego w ramach podstawy programowej kształcenia w danym zawodzie. Zorganizowane zostaną staże zawodowe i praktyki dla 30 uczniów w wymiarze 150h. Za udział w stażu zawodowym uczniowie otrzymają stypendium w wysokości 1600 zł.

5. Wyposażenie pracowni nauki zawodu (pracownia diagnostyczna samochodów ciężarowych)

Pracownia ta będzie wykorzystana do realizacji zajęć dla zawodów: technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych. Doposażenie to jest konieczne, aby potencjał pracowni mógł być w pełni wykorzystany przez Uczniów.

                                   Wartość projektu wynosi410 481,25 PLN 

z tego

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego 348 909,06

dofinansowanie z Budżetu Państwa  – 61 572,19

dofinansowanie ze środków Powiatu Będzińskiego – 20 524,06zł