ZAPYTANIE OFERTOWE dla chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych

wpis w: Aktualności | 0

Oznaczenie sprawy:  PCKUiP/0721-04/2018

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

Kazimierza Promyka 26

NIP:  6252377641

REGON: 242641616

Telefon: 32 290 12 43

Fax: 32 266 50 62

e-mail:   ckp.bn@interia.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 07.09.2018 r.

Powiatowym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Będzinie

w związku z realizacją projektu

Zagłębiowskie kroki ku przyszłości – etap I  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 poszukuje pracodawców chętnych do udziału w próbnych egzaminach zawodowych.

 

 

Poszukujemy pracodawców do udziału w egzaminie:

 

  1. technik pojazdów samochodowych– 1 egzamin

Termin egzaminu: wrzesień/październik 2018 r.

Czas trwania egzaminu: ok. 2h

Zadaniem pracodawcy uczestniczącego w próbnych egzaminach zawodowych będzie: zapoznanie się z przebiegiem egzaminu i jego specyfiką,

zapoznanie się z zadaniami wykonywanymi przez uczniów i uczennice

zgłoszenie swoich uwag/sugestii

Miejsce egzaminu: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Krasickiego 17, 42 – 470 Będzin

 

  1. mechanik pojazdów samochodowych – 1 egzamin

Termin egzaminu: wrzesień/październik 2018 r.

Czas trwania egzaminu: ok. 2h

Zadaniem pracodawcy uczestniczącego w próbnych egzaminach zawodowych będzie: zapoznanie się z przebiegiem egzaminu i jego specyfiką,

zapoznanie się z zadaniami wykonywanymi przez uczniów i uczennice

zgłoszenie swoich uwag/sugestii

 Miejsce egzaminu: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego
ul. Krasickiego 17, 42 – 470 Będzin

 

Osoby chętne do uczestniczenia w egzaminach zawodowych powinny złożyć swoją ofertę do dnia 17.09.2018 do godz. 11.00 na druku Załącznika nr 1 oraz 2 poprzez przesłanie go mailem na adres ckp.bn@interia.pl

Z wybranymi pracodawcami zostanie podpisana umowa zlecenia.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie zawierała najniższą cenę.

 

Informacje dodatkowe:

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo
z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane
z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające
w szczególności na:

  • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
  • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub
    w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Postępowanie może zostać zamknięte bez dokonania wyboru, w szczególności  w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania którejkolwiek oferty.

Treść ogłoszenia – zapytanie-ofertowe_egaminy-zawodowe-sam

Załącznik nr 1 – zał.1-wzor-oferty_egaminy-zawodowe-technik_poj_sam

Załącznik nr 2 – zał.2-wzor-oferty_egaminy-zawodowe-mechanik-poj-sam

Umowa próbny egzamin – Umowa-probny-egzamin (1)